Gå til hovedindhold

Hvis dit barn har særlige behov

Nogle børn har brug for støtte og særlige aftaler i skoletiden for at trives fagligt og socialt. Derfor har vi fokus på inkluderende læringsmiljøer med mange indsatser, som kan hjælpe dit barn. Alle indsatser og aftaler sker i tæt samarbejde mellem skole og hjem.

 • Læs op

Indhold

  Inkluderende læringsmiljøer

  Tæt samarbejde med forældre

  Hvis forældre eller skolen oplever, at barnet har særlige behov eller udfordringer går et tæt samarbejde mellem skole og hjem i gang. Skolen iværksætter ikke nogen form for indsats/støtte uden forældrene er inddraget.

  Håndholdt overgang fra dagtilbud til skole

  Allerede inden barnets skolestart har Åby Skole et tæt samarbejde med de lokale dagtilbud. Hvis børnehaven har støttet barnet særligt, vil dagtilbud, skole og forældre mødes og tilrettelægge en særlig skolestart for barnet, som sikrer at vigtige informationer videregives, så barnet får en tryg og rolig skolestart.

  Vejlederforum

  PÅ Åby Skole har vi et forum, hvor vi drøfter børn med særlige behov i samarbejde med lærere og pædagoger. I Vejlederforum deltager støttecenterkoordinator, én pædagog fra inklusionsteamet, de to pædagogiske ledere og skolens psykolog fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Forældre skal give samtykke til, at barnets særlige behov drøftes og forældrene vil få en tilbagemelding fra klasselærerne eller klassepædagogen om hvilke indsatser, som Vejlederforum har foreslået at igangsætte.

  Samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

  Åby Skole samarbejder tæt med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Aarhus. Skolens personale og forældre kan trække på PPR’s sparring, vejledning og eventuel vurdering af et barn med tale- sprogvanskeligheder, læsevanske-ligheder eller specifikke indlæringsvanskeligheder.

  Samarbejde med Sundhedsplejen

  Skolen samarbejder også med sundhedsplejersken, når det handler om barnets sundhed, såsom vægt, motion og kost. Sundhedsplejersken deltager i Vejlederforum, hvis skolen ønsker sparring om sundhedsfremmende og forebyggende indsatser.

  Det faglige støttecenter

  I det faglige støttecenter arbejder et team af skolens lærere med særlig viden indenfor læsning, stavning, matematik og ordblindhed. De er uddannede til at støtte børn, som har faglige vanskeligheder og udvikle deres faglige kompetencer. Hvis vi ser, at et barn har tegn på ordblindhed, kan skolens læsevejledere tage en ordblindtest. Børn, som testes ordblinde, vil blive tilbudt en helt særlig målrettet indsats.

  Dansk som andet sprog

  På Åby Skole ser vi flersprogethed som en ressource. Vi tilbyder børn med en anden etnisk baggrund end dansk en særlig tilrettelagt undervisning i dansk. I skolens tre afdelinger er der lærere med særlig viden om, hvordan vi bedst støtter børn med dansk som andet sprog.

  Skolens inklusionsteam

  På Åby Skole støtter skolens inklusionsteam børn, der er særligt udfordrede med at lykkes indenfor rammerne af skolens læringsmiljø. Vi arbejder med at inkludere alle børn, så de kan lykkes i skolens inkluderende læringsmiljøer. Børn, der i perioder har brug for en pause fra klasseundervisningen, kan tilbydes et kortere forløb i Universet. Inklusionsteamet arbejder tæt sammen med skolens pædagogiske ledere, forældre og skolens psykolog for at tilrettelægge den nødvendige indsats.

  Sidst opdateret: 1. oktober 2023