Udtrykket Vores Skole er et perspektiv, der inviterer til at alle tager medansvar, føler sig som en del af og bidrager til et stærkt lærings- og trivselsfællesskab på og omkring Åby Skole.

Skolebestyrelsen på Åby Skole består af syv forældrerepræsentanter, to medarbejderrepræsentanter samt to elevrepræsentanter. Skolens daglige ledelse udfører sekretariatsfunktionen og deltager i møderne. 

Skolebestyrelsen mødes 10 gange årligt samt en skolebestyrelseslørdag i januar. Der tages referat af møderne, som offentliggøres på skolens hjemmeside. 

Forældrerepræsentanter vælges for fire år ad gangen. Der er dog valg til skolebestyrelsen hvert andet år, hvor halvdelen af forældrerepræsentanter er på valg. Halvdelen af forældrene er således valgt forskudt. Dette udspringer af et ønske om at understøtte kontinuitet i skolebestyrelsens arbejde.  Elev- og medarbejderrepræsentanter vælges for et år ad gangen. 

Louise Holm Laursen 
Funktion: Forældrerepræsentant - forperson
e: holm_louise@hotmail.com 

Nanna Skaarup
Funktion: Forældrerepræsentant
e: nmsk@via.com  

Nina Hauge Jensen 
Funktion: Forældrerepræsentant
e: nj@via.dk

Anne Louise Grønnebæk Hansen
Funktion: Forældrerepræsentant
e: louiseghansen@gmail.com  

Majken Bagger 
Funktion: Forældrerepræsentant
e: majkenbagger@gmail.com 

Kresten Banke
Funktion: Forældrerepræsentant
e: kresten.banke@gmail.com

Klaus Kastrup
Funktion: Forældrerepræsentant
e: klauswkastrup@hotmail.com

Lone Krognos
Funktion: Medarbejderrepræsentant
e: lonkro@aarhus.dk

Laust Bengtsen
Funktion: Medarbejderrepræsentant
e: lajb@aarhus.dk    

Ole Buskbjerg Thomasen
Funktion: Skoleleder
e: obt@aarhus.dk

Nina Yuki Abildgaard
Funktion: Viceskoleleder, referent
e: niya@aarhus.dk

Læs alt om det, skolebestyrelsen har indflydelse på i forhold til skolens daglige virke.

Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

 • At føre tilsyn med skolens virksomhed
 • At fastsætte principper for skolens virksomhed
 • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
 • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
 • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
 • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
 • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
 • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
 • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
 • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinier.

Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.

Referater 2019 -2020

Referater 2018 -2019 

 

 

Specialklasserne: Ulrik Persson

0. årgang: Kirstine Kloch Jeppesen

1. årgang: Anne Louise Grønnebæk Hansen

2. årgang: Majken Bagger

3. årgang: Louise Holm Laursen

4. årgang: Nina Hauge

5. årgang: Kristine Kloch Jeppesen

6. årgang: Nanna Skaarup

7. årgang: Louise Holm Laursen

8. årgang: Kristine Kloch Jeppesen

9. årgang: Nina Hauge

Vil du kontakte en af skolebestyrelsens kontaktpersoner, så skriv via Aula.

Skolebestyrelsen udarbejder hvert år en årsberetning. Den kan læse her nedenfor. God læselyst! Venlig hilsen Skolebestyrelsen, Åby Skole

Formålet med Inspirationskataloget er at hjælpe de enkelte klasseråd på Åby Skole med ideer til aktiviteter som rådet kan iværksætte.